Λευκό Κρασί Ξηρό

Από ποικιλίες Βηλάνα 90%, Αθήρι 5%, Θραψαθήρι 5%.
12,8 vol.